Bảo đảm đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu người dân phòng, chống dịch