Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam kê khai mức giá bán lẻ mới từ 01/3/2021

Theo đó, từ ngày 01/3/2021, 11 sản phẩm mới có mức giá cụ thể như sau:

Nguồn: moit.gov.vn