Công ty TNHH Nestle Việt Nam thông báo giá bán lẻ sản phẩm mới

Đây là những sản phẩm mới của Công ty, mức giá được thực hiện từ ngày 12/10/2020.

Cụ thể: 

Nguồn: moit.gov.vn