Nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu thực phẩm: Trầm trọng thêm khủng hoảng lương thực