ông ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) thông báo giá bán lẻ sản phẩm mới từ 15/3/2021

Theo đó, Công ty thông báo giá của 33 sản phẩm mới từ 15/3/2021 như sau:

CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION (VIỆT NAM)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ
STT Tên hàng hóa,
dịch vụ
Quy cách chất lượng Đơn vị tính Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)
1 Enfamil A+ Neuropro 1 với 2’- FL HMO Infant Formula dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi 400g 400g Hộp thiếc                  278,000
2 Enfamil A+ Neuropro 1 với 2’- FL HMO Infant Formula dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi 830g 830g Hộp thiếc                  600,000
3 Enfamil A+ Neuropro 1 với 2’- FL HMO Infant Formula dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi 2200g 2200g Hộp thiếc               1,376,000
4 Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi 400g 400g Hộp thiếc                  280,000
5 Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi 830g 830g Hộp thiếc                  580,000
6 Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi 1100g 1100g Hộp thiếc                  730,000
7 Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi 1700g 1700g Hộp thiếc               1,050,000
8 Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi 2200g 2200g Hộp thiếc               1,220,000
9 Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi 400g 400g Hộp thiếc                  260,000
10 Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi 830g 830g Hộp thiếc                  530,000
11 Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi 1100g 1100g Hộp thiếc                  670,000
12 Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi 1700g 1700g Hộp thiếc                  980,000
13 Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi 2200g 2200g Hộp thiếc               1,110,000
14 Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi hương Vanilla 830g 830g Hộp thiếc                  490,000
15 Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi hương Vanilla 1100g 1100g Hộp thiếc                  620,000
16 Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi hương Vanilla 1700g 1700g Hộp thiếc                  920,000
17 Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi hương Vanilla 2200g 2200g Hộp thiếc               1,040,000
18 Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi hương Vanilla 3300g 3300g Hộp thiếc               1,480,000
19 Enfagrow A+ Neuropro 3 360o DHA+,MFGM Pro và FOS Follow Up Formula hương Vani dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi 830g 830g Hộp thiếc                  530,000
20  Enfagrow A+ Neuropro 3 360o DHA+,MFGM Pro và FOS Follow Up Formula hương Vani dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi 1700g 1700g Hộp thiếc                  990,000
21 Enfagrow A+ Neuropro 3 360o DHA+,MFGM Pro và FOS Follow Up Formula hương Vani dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi 2200g 2200g Hộp thiếc               1,110,000
22 Enfagrow A+ Neuropro 4 360o DHA+,MFGM Pro và FOS hương vani cho trẻ 2 – 6 tuổi 830g 830g Hộp thiếc                  490,000
23 Enfagrow A+ Neuropro 4 360o DHA+,MFGM Pro và FOS hương vani cho trẻ 2 – 6 tuổi 1700g 1700g Hộp thiếc                  920,000
24 Enfagrow A+ Neuropro 4 360o DHA+,MFGM Pro và FOS hương vani cho trẻ 2 – 6 tuổi 2200g 2200g Hộp thiếc               1,050,000
25  Enfamil A+ Premature Formula dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 400g 400g Hộp thiếc                  215,000
26 Enfamil AII NeuroPro 1 Infant Formula dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi 350g 350g Hộp thiếc                  330,000
27 Enfamil AII NeuroPro 1 Infant Formula dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi 800g 800g Hộp thiếc                  750,000
28 Enfamil AII NeuroPro 2 Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuối 350g 350g Hộp thiếc                  315,000
29 Enfamil AII NeuroPro 2 Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuối 800g 800g Hộp thiếc                  735,000
30 Enfagrow AII Neuro Pro 3 cho trẻ từ 1 – 6 tuổi 350g 350g Hộp thiếc                  300,000
31  Enfagrow AII Neuro Pro 3 cho trẻ từ 1 – 6 tuổi 800g 800g Hộp thiếc                  660,000
32 Enfagrow A+ Neuro Pro 360° Brain DHA+ MFGM PRO cho trẻ từ 1 tuổi trở lên 180ml 180ml Hộp giấy                   20,000
33 Enfagrow A+ 360° Brain DHA+ cho trẻ từ 2 tuổi trở lên (hương vani) 180ml 180ml Hộp giấy                   15,000
* Ghi chú: Sản phẩm mới, áp dụng từ ngày 15/3/2021

Nguồn: moit.gov.vn