Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31

LAM GIANG

Nguồn: Hanoimoi.com.vn