Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) thông báo giá sản phẩm mới

Sản phẩm mới có thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2022.

CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION (VIỆT NAM) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                      BẢNG GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM
STT Tên hàng hóa,
dịch vụ
Đơn vị tính Khối lượng tịnh Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%)
1 Sản phẩm Enfamil A+ Gentle Care Follow up Formula dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 350g Hộp 350g                 540,000
2 Sản phẩm Enfamil A+ Gentle Care Follow up Formula dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 800g Hộp 800g                 717,000
3  Enfamil A+ Premature Formula dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi 400g Hộp 400g                 264,000
*Ghi chú: Sản phẩm mới, thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2022

 

CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION (VIỆT NAM) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                    BẢNG GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM
STT Tên hàng hóa,
dịch vụ
Đơn vị tính Khối lượng tịnh Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT 8%)
1 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 1 với 2’- FL HMO Infant Formula dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi Hộp 400g                  283,000
2 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 1 với 2’- FL HMO Infant Formula dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi Hộp 830g                  610,000
3 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi Hộp 400g                  287,000
4 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi Hộp 830g                  595,000
5 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi Hộp 1100g                  748,000
6 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi Hộp 1700g               1,076,000
7 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfamil A+ Neuropro 2 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi Hộp 2200g               1,251,000
8 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi Hộp 400g                  266,000
9 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi Hộp 830g                  543,000
10 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi Hộp 1100g                  687,000
11 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi Hộp 1700g               1,005,000
12 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 với 2’- FL HMO Follow Up Formula dành cho trẻ từ 12 – 36 tháng tuổi Hộp 2200g               1,138,000
13 Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi Hộp 830g                  503,000
14 Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi Hộp 1100g                  635,000
15 Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi Hộp 1700g                  943,000
16 Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi Hộp 2200g               1,067,000
17 Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ NeuroPro 4 với 2′-FL HMO cho trẻ 2-6 tuổi Hộp 3300g               1,517,000
18 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 360º DHA+,MFGM Pro và FOS Follow Up Formula hương Vani dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi Hộp 830g                  538,000
19 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 360º DHA+, MFGM Pro và FOS Follow Up Formula hương Vani dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi Hộp 1700g               1,006,000
20 Sản phẩm dinh dưỡng công thức Enfagrow A+ Neuropro 3 360º DHA+, MFGM Pro và FOS Follow Up Formula hương Vani dành cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi Hộp 2200g               1,127,000
21 Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ Neuropro 4 360o DHA+, MFGM Pro và FOS hương vani cho trẻ 2 – 6 tuổi 830g Hộp 830g                  498,000
22 Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ Neuropro 4 360o DHA+, MFGM Pro và FOS hương vani cho trẻ 2 – 6 tuổi Hộp 1700g                  934,000
23 Thực phẩm bổ sung: Enfagrow A+ Neuropro 4 360o DHA+, MFGM Pro và FOS hương vani cho trẻ 2 – 6 tuổi Hộp 2200g               1,067,000
24 Enfamil AII NeuroPro 1 Infant Formula dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi Hộp 350g                  336,000
25 Enfamil AII NeuroPro 1 Infant Formula dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi Hộp 800g                  764,000
26 Enfamil AII NeuroPro 2 Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuối Hộp 350g                  320,000
27 Enfamil AII NeuroPro 2 Follow Up Formula dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuối Hộp 800g                  747,000
28 Enfagrow AII Neuro Pro 3 cho trẻ từ 1 – 6 tuổi Hộp 350g                  306,000
29  Enfagrow AII Neuro Pro 3 cho trẻ từ 1 – 6 tuổi Hộp 800g                  672,000
30 Sản phẩm Enfagrow Premium Toddler hương sữa tự nhiên Hộp 907g                  787,000
31  Enfamil A+ Premature Formula dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi Hộp 400g                  219,000
32 Enfamil A+ LACTOFREE 360° BRAIN PLUS Hộp 400g                  246,000
33 Pregestimil Lipil (dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng tuổi) Hộp 400g                  320,000
34 Sản phẩm Enfamil Enspire Infant Formula dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi Hộp 581g                  911,000
35 Sản phẩm Enfamil Enspire Infant Formula dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi Hộp 850g               1,239,000
36 Sản phẩm Enfamil NeuroPro Infant dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi Hộp 587g                  678,000
37 Sản phẩm Enfamil NeuroPro Infant dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi Hộp 890g                  935,000
38 Thực phẩm bổ sung: Thức uống dinh dưỡng Enfagrow Premium Toddler hương sữa tự nhiên (dành cho trẻ trên 1 tuổi) Hộp 680g                  629,000
39 Sản phẩm Nutramigen A+ LGG với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi Hộp 400g                  517,000
*Ghi chú: Tăng giá trong phạm vi 5% so với giá kê khai liền kề trước đó. Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2022

Nguồn: moit.gov.vn