Thành phố Hồ Chí Minh không tăng giá nhiều mặt hàng bình ổn giá năm 2022